Dokumenti

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), članka 14. i 47. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/11, 86/12 i 94/13) te u skladu sa Statutom Hrvatskog planinarskog saveza i Pravilnikom Komisije za vodiče Hrvatskoga planinarskog saveza, Skupština Stanice planinarskih vodiča Zagreb 15. lipnja 2015. donosi:

STATUT
STANICE PLANINARSKIH VODIČA ZAGREB

I. OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Stanice planinarskih vodiča Zagreb (u daljnjem tekstu: Stanica), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Stanicu te prestanak članstva u Stanici, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Stanice, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Stanice; prestanak postojanja Stanice, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Stanice, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Stanice te druga pitanja značajna za Stanicu.

Temeljna obilježja

Članak 2.

Stanica planinarskih vodiča Zagreb je samostalna, interesna, izvanstranačka, sportska neprofitna udruga građana – planinara, stručno osposobljenih i organiziranih za sigurno vođenje planinara i drugih građana po planinama u zemlji i inozemstvu u svim godišnjim dobima.

Stanica djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Stanici je dobrovoljan.

Naziv i sjedište

Članak 3.

Naziv Stanice je: Stanica planinarskih vodiča Zagreb.

Skraćeni naziv Stanice je: SPV Zagreb.

Naziv Stanice na engleskom jeziku je: Mountain Guide Station Zagreb

Skraćeni naziv Stanice na engleskom jeziku je: MGS Zagreb.

Sjedište Stanice je u Zagrebu.

Odluku o adresi Stanice donosi pročelnik.

Teritorij djelovanja Stanice je Republika Hrvatska.

Predstavljanje i zastupanje

Članak 4.

Stanicu predstavlja i zastupa pročelnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Stanice.

Znak, zastava i pečat

Članak 5.

Stanica ima znak, zastavu i pečat.

Kao znak Stanice koristi se znak Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza. Znak ima oblik planinarske markacije s natpisom VODIČKA SLUŽBA u gornjem dijelu crvenog prstena te natpisom HPS u donjem dijelu. U sredini znaka na bijelom polju stilizirana je kompasna igla plave boje s oznakama strana svijeta na hrvatskom jeziku.

Zastava Stanice je plave boje, sa znakom Stanice u sredini.

Pečat Stanice je okrugla oblika, promjera 30 milimetara. U središtu pečata je znak Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: Stanica planinarskih vodiča Zagreba.

Za računske i administrativne poslove rabi se pečat Stanice istoga oblika i sadržaja, promjera 20 milimetara.

Udruživanje

Članak 6.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Stanica se može udružiti u domaće i inozemne saveze, zajednice i mreže udruga.

Stanica je članica Hrvatskog planinarskog saveza (HPS).

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Ciljevi i područje djelovanja

Članak 7.

Ciljevi Stanice su:

 • poticanje, razvijanje i promicanje planinarstva i vodičke djelatnosti,
 • organizirano i sigurno kretanje i vođenje po planinama,
 • osposobljavanje i usavršavanje stručnih znanja i vještina članova;
 • razvijanje tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije;
 • razvitak i promicanje vodičke djelatnosti u sportovima: planinarstvo, sportsko penjanje i planinarsko skijanje;
 • stvaranje uvjeta za edukaciju planinarskih vodiča;
 • razvijanje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša;
 • njegovanje planinarske etike.

Stanica djeluje na području sporta te zaštite okoliša i prirode.

Djelatnosti

Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Stanice su:

 • organiziranje i vođenje izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, logorovanja, ekspedicija, vježbi, škola, tečaja, natjecanja i drugih planinarskih, alpinističkih i speleoloških akcija;
 • opće i stručno planinarsko školovanje i osposobljavanje članova putem škola, tečajeva, seminara i praktičnih vježbi;
 • provedba postupka licenciranja prema pravilima Vodičke službe HPS-a;
 • promicanje planinarstva putem predavanja, prikupljanja i prikazivanja fotografija, video i audio snimaka, prezentacija, izložbi, javljanja u medijima i na druge načine;
 • održavanje škola i tečajeva prema programima Hrvatskog planinarskog saveza;
 • suradnja sa s planinarskim i srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • izgradnja, uređenje, održavanje i označavanje planinarskih putova i planinarskih obilaznica;
 • izgradnja, uređenje i upravljanje planinarskim domovima, kućama, skloništima i drugim planinarskim objektima;
 • provođenje programa i projekata povezanih s djelatnošću Stanice i Vodičke službe HPS-a;
 • suradnja s poduzećima, javnim ustanovama, školama, sportskim udrugama, savezima i zajednicama, međunarodnim, državnim, regionalnim i lokalnim institucijama i organizacijama na razvoju planinarstva te u obavljanju poslova od zajedničkog interesa;
 • obavljanje i drugih zadaća u interesu Stanice.

Radi ostvarenja ciljeva Stanica može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

 • vođenje i edukacija građana u planinama;
 • izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, dnevnika, zemljovida i drugih izdanja planinarske tematike;
 • prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini;
 • organizacija stručnih škola, vježbi i drugih oblika edukacije;
 • organizacija okruglih stolova, konferencija i drugih tematskih skupova;
 • stručno savjetovanje.

Prihod ostvaren od obavljanja gospodarskih djelatnosti može se koristiti isključivo za unaprjeđenje rada Stanice.

 

III. JAVNOST RADA

Javnost rada

Članak 9.

Rad Stanice je javan.

Javnost rada ostvaruje se izvješćivanjem članstva posredstvom usmenih obavijesti na članskim sastancima, pisanih obavijesti na webu www.spvz.hr, putem tiska i drugih sredstava informiranja.

Član koji to zatraži može dobiti uvid u odluke i zaključke tijela Stanice te službene akte Stanice.

Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela udruge: zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, ili zbog zaštite osobne ili poslovne tajne te u slučajevima analize vođenja, o čemu odlučuje pročelnik Stanice.

 

IV. ČLANSTVO

Opće odredbe o članstvu

Članak 10.

Članom Stanice može postati punoljetan član osnovne planinarske udruge udružene u Hrvatski planinarski savez, koji je stekao ili je u procesu stjecanja stručnog naziva vodiča HPS-a.

U članstvo Stanice ne može biti primljena osoba lišena poslovne sposobnosti niti maloljetna osoba. Također, u članstvo Stanice ne može biti primljena, ni ostati članom, osoba koja je pravomoćnom presudom osuđena zbog nečasnih djela, krivičnih, imovinsko‐pravnih, krvnih delikata i slično.

Član Stanice može biti redovni i počasni.

Redovnim članom Stanice postaje se popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine za tekuću godinu.

Za počasnog člana može se izabrati osoba koja je posebno zaslužna za rad Stanice. Počasni član oslobođen je obveze podmirivanja članarine.

 

Popis članova i kategoriziranje članstva

Članak 11.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva i stručnom nazivu stečenom u Vodičkoj službi HPS-a. Popis članova vodi tajnik Stanice ili član kojega ovlasti Upravni odbor.

Članovi Stanice kategoriziraju se prema stručnoj osposobljenosti koju dokazuju polaganjem ispita pred ispitnom komisijom Vodičke službe HPS-a i stječu naziv u skladu s Pravilnikom Komisije za vodiče HPS-a. Osoba koja nema stručni naziv stečen osposobljavanjem u Vodičkoj službi HPS-a, a kao član na bilo koji način (materijalno, promidžbeno i sl.) pomaže u radu Stanice ili se priprema za školovanje u Vodičkoj službi HPS-a, kategorizira se kao suradnik.

Članska prava

Članak 12.

Član Stanice ima pravo:

 • voditi planinarske izlete, ture i pohode u skladu s licencom u Vodičkoj službi Hrvatskog planinarskog saveza,
 • sudjelovati u aktivnostima Stanice,
 • sudjelovati u radu Zbora vodiča HPS-a,
 • birati i biti biran na dužnosti u Stanici te u Vodičkoj službi HPS-a,
 • koristiti se opremom i drugim sredstvima kojima Stanica raspolaže,
 • koristiti povlastice koje proizlaze iz udruživanja Stanice u Hrvatskom planinarskom savezu i drugim savezima, zajednicama i mrežama udruga,
 • stručno se usavršavati putem škola, tečaja i vježbi,
 • biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Društva i njegovih tijela.
 • primati naknade troškova u akcijama vođenja po planinama i naknade troškova za uporabljenu opremu, ako je tako ugovoreno,
 • biti osiguran od posljedica nesreće prilikom zadaće vođenja i uživanja prihoda od osiguranja,
 • koristiti i druga prava uređana posebnim odlukama.

Članske obveze i odgovornosti

Članak 13.

Obveze i odgovornosti člana Stanice jesu:

 • baviti se aktivno planinarenjem,
 • pridržavati se Statuta i odluka tijela Stanice i HPS-a,
 • redovito plaćati članarinu,
 • čuvati imovinu Stanice i i izvršavati obveze koje su mu povjerene,
 • čuvati i unaprjeđivati ugled Stanice i planinarske udruge u cjelini,
 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.
 • savjesno voditi planinarske izlete, ture i pohode u okviru svoje osposobljenosti,
 • biti član osnovne planinarske udruge registrirane u HPS-u te unutar nje izvršavati svoje članske i vodičke dužnosti,
 • usavršavati znanja i vještine pohađanjem predavanja, vježbi, tečajeva i seminara,
 • ne voditi osobe bez odgovarajuće opreme, kao ni osobe za koje smatra da nisu sposobne savladati očekivane napore,
 • podnositi izvješća s akcija vođenja,
 • imati odgovarajuću osobnu i tehničku opremu na akcijama vođenja,
 • priteći u pomoć i po potrebi prekinuti svoju aktivnost u slučaju poziva za spašavanje,
 • brinuti o vlastitom zdravlju i fizičkoj kondiciji,
 • promicati zaštitu planinske prirode i spomenika kulture,
 • pri obavljanju zadaća za Vodičku službu HPS-a na vidljivom mjestu nositi vodičke oznake i imati valjanu vodičku iskaznicu,
 • obnavljati vodičku licencu u skladu s Postupkom licenciranja vodiča u HPS-u
 • izvršavati odluke izvršnih tijela Stanice i preuzete obveze,

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u Stanici prestaje:

 • dobrovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem po odluci Suda časti ili Skupštine,
 • isključenjem po odluci Komisije za vodiče Hrvatskoga planinarskog saveza,
 • prestankom članstva u osnovnoj planinarskoj udruzi članici Hrvatskog planinarskog saveza,
 • smrću.

V. TIJELA I DUŽNOSNICI

Tijela i dužnosnici

Članak 15.

Tijela Stanice su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Dužnosnici Stanice su pročelnik, dopročelnik, tajnik, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i članovi Suda časti.

Mandat tijela i dužnosnika Stanice traje dvije godine.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Nadzornog odbora ili Suda časti, a članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istodobno članovi Suda časti.

Izbor i opoziv dužnosnika i tijela Stanice

Članak 16.

Tijela i dužnosnike Stanice bira i opoziva Skupština. Kandidati za pročelnika, dopročelnika i članove Upravnog odbora Stanice mogu biti isključivo članovi koji su stekli stručni naziv vodiča HPS-a. Kandidat za pročelnika Skupštini predlaže kandidate za dopročelnika, tajnika i članove Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može biti opozvan prije isteka mandata:

 • ako to osobno zatraži,
 • ako je neaktivan u radu,
 • ako postupa protivno odredbama Statuta i općih akata Stanice,
 • ako postupa protivno odredbama kodeksa planinarske etike,
 • ako postane nesposoban za obavljanje dužnosti,

Postupak opoziva može pokrenuti pročelnik Stanice, Upravni odbor ili Nadzorni odbor, a svoje razrješenje može zatražiti i svaki dužnosnik u pisanim zahtjevom upućenim Skupštini.

Opoziv dužnosnika Stanice također nastupa u slučaju njegova isključenja iz Vodičke službe HPS-a po odluci Komisije za vodiče HPS-a.

Mandat naknadno izabranog člana traje do isteka mandata tijela Stanice u koje je biran.

1. SKUPŠTINA

Skupština

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Stanice.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Stanice.

Sjednica Skupštine može biti redovna i izvanredna. Redovna skupština održava se jedanput godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi.

Izborna skupština održava se najmanje jednom u dvije godine.

Sazivanje Skupštine

Članak 18.

Skupštinu saziva pročelnik Stanice.

Pročelnik Stanice dužan je sazvati sjednicu kada to zatraže Upravni odbor ili Nadzorni odbor. Pročelnik Stanice također je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev četvrtine članova Stanice. Ako pročelnik ne sazove sjednicu Skupštine 30 dana od dana podnošenja zahtjeva Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili četvrtine članova, Skupštinu može sazvati predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Stanice, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili četvrtina članova Stanice, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Stanice.

Skupština se saziva objavom na webu www.spvz.hr, a prema potrebi i na druge načine (usmenim ili pisanim pozivom, objavom putem medija i dr.), i to najmanje petnaest dana prije održavanja sjednice. Odluka o sazivanju sjednice Skupštine mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Nadležnosti Skupštine

Članak 19.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

 • odlučuje o ciljevima, djelatnostima i programu rada Stanice;
 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja uduga, te o razdruživanju iz njih;
 • bira i razrješuje pročelnika, dopročelnika i likvidatora te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 • imenuje osobe ovlaštene za zastupanje Stanice koje se upisuju u registar udruga;
 • razmatra izvješća tijela, organizacijskih jedinica, komisija i radnih tijela i dužnosnika Stanice te daje smjernice za njihov rad;
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;
 • na temelju prijedloga Upravnog odbora odlučuje o izboru počasnih članova te dodjeljuje nagrade i priznanja zaslužnim članovima i drugim osobama zaslužnim za rad Stanice;
 • odlučuje o imenovanju, mandatu i zadaćama arbitražnog vijeća u slučajevima spora ili sukoba interesa unutar Stanice;
 • odlučuje o žalbama i predstavkama tijela i članova u drugom stupnju;
 • odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Stanice) ili prestanku rada Stanice;
 • odlučuje i o drugim pitanjima od interesa za rad Stanice, za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Stanice.

Odlučivanje na sjednici Skupštine

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice članova Stanice. Ako u određeno vrijeme početka sjednice nije nazočno više od polovice članova Stanice, početak sjednice odgađa se za 30 minuta. Ako je po proteku toga vremena sjednici nazočno najmanje 10 članova Stanice, ona može započeti i Skupština može pravovaljano odlučivati. U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine odgađa se za dva tjedna.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno, putem glasačkih listića. U tom je slučaju obvezna imenovati povjerenstvo za provođenje glasovanja. Odluka se smatra usvojenom ako za nju glasuje više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Odredbe o radu Skupštine i zapisniku

Članak 21.

Sjednicu Skupštine otvara pročelnik Stanice, a vodi ju radno predsjedništvo, koje na početku sjednice bira Skupština iz redova nazočnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unosi datum i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka sjednice, podatak o broju članova Skupštine, broj nazočnih članova Skupštine, utvrđeni dnevni red, rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda, donijete odluke, možebitni izvanredni događaji za vrijeme sjednice i vrijeme završetka sjednice. Zapisnik sjednice Skupštine vodi zapisničar, a potpisuju ga dva ovjerovitelja koje među nazočnim članovima bira Skupština.

2. UPRAVNI ODBOR

Rad Upravnog odbora

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Stanice. Čine ga pročelnik, dopročelnik i tajnik te još četiri člana Stanice. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Upravni odbor sastaje se po potrebi. Sjednicu Upravnog odbora saziva i vodi pročelnik Stanice, a u njegovoj spriječenosti dopročelnik. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Iznimno, između dviju sjednica Upravnog odbora o pojedinim pitanjima može se odlučivati izjašnjavanjem putem elektroničke pošte. U tom slučaju odluka koju predloži pročelnik Stanice smatra se usvojenom ako u roku od sedam dana za nju glasuje više od polovice svih članova Upravnog odbora.

Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik ili član kojeg odredi Upravni odbor. Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice Upravnog odbora.

Upravni odbor obvezan je razmotriti svaki prijedlog ili mišljenje Nadzornog odbora, otkloniti uočene nepravilnosti i izvijestiti Nadzorni odbor o utvrđenom stanju, poduzetim mjerama ili stajalištu o određenom pitanju.

Upravni odbor odgovoran je Skupštini.

Nadležnost Upravnog odbora

Članak 23.

Upravni odbor:

 • upravlja radom Stanice između dviju sjednica Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i odluka koje donosi Skupština,
 • donosi opće akte Stanice,
 • skrbi se o primjeni Statuta i drugih općih akata, te u slučaju potrebe daje njihova tumačenja.
 • odlučuje o raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima te pokretnom i nepokretnom imovinom,
 • imenuje i razrješuje tajnika,
 • imenuje i razrješuje blagajnika,
 • imenuje i razrješuje oružara Stanice,
 • imenuje i razrješuje urednika weba Stanice.
 • imenuje predstavnike Stanice u tijelima Vodičke službe HPS-a, tijelima Hrvatskog planinarskog saveza i tijelima drugih saveza, zajednica i mreža udruga u koje je Stanica udružena,
 • organizira i saziva vježbe, savjetovanja, seminare i druge akcije radi osposobljavanja članova,
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja te o predlaganju članova Stanice za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza i drugih priznanja.
 • rješava molbe i žalbe u prvom stupnju,
 • pokreće postupak pred Sudom časti,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, poduzećima i drugim institucijama
 • odlučuje o sklapanju i raskidanju sporazuma i ugovora s pravnim i fizičkim osobama,
 • odlučuje o osnivanju trgovačkih društava, namjenskih fondova i slično,
 • imenuje i razrješuje članove komisija, radnih skupina ili povjerenike kojima povjerava obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga rada,
 • odlučuje o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim djelatnostima
 • podnosi izvješće Skupštini o svom radu;
 • obavlja i druge poslove od interesa za Stanicu.

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor ima tri člana, a nadzire materijalno i financijsko poslovanje Stanice, provođenje plana rada Stanice, rad tijela Stanice, zakonitost i primjenu općih i ustrojstvenih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, te zakonitost rada dužnosnika Stanice.

Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvješće Skupštini, a po potrebi o uočenim nepravilnostima izvješćuje Upravni odbor.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva pročelnik Nadzornog odbora, kojega među sobom biraju članovi Nadzornog odbora.

Članak 25.

Nadzor

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo biti nazočni na svim sjednicama tijela Stanice, ali nemaju pravo glasovanja pri donošenju odluka.

Tijela Stanice dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

Utvrdi li nepravilnosti u radu ili raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje Skupštine ili sjednice Upravnog odbora.

4. SUD ČASTI

Rad Suda časti

Članak 26.

Sud časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Stanice.

Sud časti ima tri člana, koje bira Skupština. Mandat članova Suda časti traje dvije godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Članovi Suda časti među sobom biraju pročelnika Suda časti.

Odlučivanje u stegovnom postupku

Članak 27.

Stegovni postupak pokreće osnovna planinarska udruga članica HPS-a, Upravni odbor Stanice, a mogu ga radi zaštite interesa i ugleda Vodičke službe HPS-a pokrenuti Izvršni odbor HPS-a, Komisija za vodiče HPS-a ili Izvršni odbor Komisije za vodiče HPS-a.

Prema članu Stanice za kojega utvrdi da je prekršio pravila planinarske etike, djelovao protivno Statutu ili interesima Stanice, nanio štetu na imovini ili ugledu Stanice, Vodičke službe HPS-a ili planinarske udruge u cjelini, Sud časti može izreći opomenu, zabranu sudjelovanja u akcijama Stanice na određeno vrijeme, ili donijeti odluku o isključenju.

Odluka o isključenju donosi se u slučaju grube povrede članskih dužnosti.

Član o čijem je isključenju donesena odluka Suda časti ima pravo podnijeti pisanu žalbu Skupštini Stanice, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Član može biti isključen na određeno vrijeme ili trajno. Odluka o isključenju obavezno sadrži i odluku o trajanju isključenja. Član isključen na određeno vrijeme može se ponovno učlaniti nakon isteka roka na koji je bio isključen.

5. DUŽNOSNICI

Pročelnik

Članak 28.

Pročelnik Stanice:

 • predstavlja i zastupa Stanicu;
 • organizira rad Stanice i neposredno rukovodi njezinim radom;
 • skrbi se o radu Stanice i njezinih tijela, vodeći računa da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima,
 • provodi odluke Skupštine,
 • saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red sjednice i vodi sjednicu Skupštine do izbora radnog predsjedništva;
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, te predlaže dnevni red sjednice;
 • potpisuje akte, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Stanice,
 • daje naloge za angažiranje financijskih sredstava u okviru financijskog plana;
 • predlaže Skupštini za imenovanje kandidate za dopročelnika Stanice te druge Upravnog odbora;
 • dostavlja zapisnik Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 • sudjeluje u radu Komisije za vodiče HPS-a
 • podnosi izvješća, provodi odluke i obavlja druge zadaće u Vodičkoj službi HPS-a.
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom, općim aktima Stanice te odlukama Skupštine.

Pročelnik za svoj rad odgovara Skupštini i Komisiji za vodiče HPS-a.

Dopročelnik

Članak 29.

Dopročelnik Stanice pomaže pročelniku Stanice u obavljanju njegovih zadaća.

Dopročelnik zamjenjuje pročelnika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i u tom slučaju ima sva njegova prava i obveze.

Tajnik

Članak 30.

Tajnik Stanice:

 • operativno organizira rad i poslovanje Stanice,
 • obavlja stručno-administrativne poslove za Stanicu;
 • priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i Skupštine;
 • pomaže pročelniku u izvršavanju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine i Upravnog odbora
 • prikuplja članarinu i vodi popis članova Stanice, osim ako Upravni odbor za te poslove ne ovlasti drugoga člana Stanice;
 • vodi knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, evidenciju bankovnih izvoda i drugu financijsku dokumentaciju u skladu s odlukama Upravnog odbora i računovodstvenim propisima;
 • vodi zapisnike i pismohranu Stanice,
 • u suradnji s pročelnikom odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Stanice.
 • usklađuje rad komisija i radnih tijela;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Za pomoć tajniku u obavljanju složenijih stručnih, računovodstvenih i/ili administrativnih poslova Stanica odlukom Upravnog odbora može angažirati radnu skupinu unutar Stanice, vanjske suradnike ili pružatelje usluga.

Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 

6. KOMISIJE, RADNA TIJELA I POVJERENICI

Komisije, radna tijela i povjerenici

Članak 31.

Upravni odbor može za obavljanje pojedinih stručnih i organizacijskih poslova iz djelokruga rada Stanice imenovati komisije, radna tijela i povjerenike.

Komisije mogu biti stalne i povremene.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela, ili o imenovanju povjerenika, utvrđuju se radne zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Za ispunjenje povjerenih zadaća komisije, radna tijela i povjerenici odgovorni su Upravnom odboru.

VI. SREDSTVA ZA RAD, MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Imovina

Članak 32.

Imovinu Stanice čine:

 • novčana sredstva koja Stanica stječe uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Stanica stječe obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Stanice, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • prihodi od upravljanja planinarskim objektima
 • prihodi od promidžbenog materijala, majica, znački, planinarskih dnevnika i drugih publikacija
 • nekretnine i pokretne stvari u vlasništvu Stanice,
 • druga imovinska prava.

Imovina i sredstva za rad Stanice koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonskim propisima.

Imovinom Stanice upravlja Upravni odbor.

Financijsko poslovanje

Članak 33.

Stanica vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

 

VII. NAGRADE I PRIZNANJA

Nagrade i priznanja

Članak 34.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, za doprinos u razvoju Stanice dodjeljuju se nagrade, priznanja i pohvale članovima te organizacijama i pojedincima izvan Stanice.

Stanica može članove koji su se istaknuli doprinosom u razvoju planinarstva i Vodičke službe HPS-a predložiti Hrvatskom planinarskom savezu za dodjelu priznanja HPS-a. Predlagatelj za dodjelu priznanja HPS-a je Upravni odbor Stanice.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 35.

Svi članovi Stanice obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor ili sukob interesa u Stanici postoji ako se radi o pravima i interesima članova Stanice kojima članovi mogu slobodno raspolagati, ako taj spor ili sukob interesa utječe na rad Stanice u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Skupština može imenovati arbitražno vijeće koje čine članovi Stanice. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se odlukom Skupštine. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Stanice temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Stanici radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Stanica podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

IX. LIKVIDACIJA

Likvidacija Stanice

Članak 36.

Stanica prestaje postojati kada tako odluči Skupština ili u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju kad o prestanku postojanja odlučuje Skupština, odluka je pravovaljana ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje polovica poslovno sposobnih članova udruge, a za takvu odluku glasuje najmanje dvije trećine nazočnih članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Stanice, imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka pripasti Hrvatskom planinarskom savezu.

U slučaju prestanka rada Stanice, Stanica u postupku likvidacije zastupa likvidator. Likvidatora imenuje i opoziva Skupština. Mandat likvidatora traje do opoziva ili do okončanja postupka likvidacije i brisanja Stanice iz registra udruga.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 37.

Sva ostala pitanja od interesa za nesmetano obavljanje svrhe, ciljeva i djelatnosti Stanice, koja nisu uređena ovim Statutom, uređuju se posebnim aktima koje donosi Upravni odbor.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U slučaju nejasnoća, tumačenje Statuta daje Skupština.

Pročelnik Stanice planinarskih vodiča Zagreb
Alan Čaplar